Kategorie
Fulltext
Doporuujeme

Prask hrad
www.hrad.cz

Mapa strnek

01 - Porn spojky
02 - Jednotky na pravu vzduchu
    Jednotky na pravu vzduchu
     Manometry
     Nhradn dly
03 - Kulov kohouty
    01 - Kulov kohouty
    02 - Dvojit kulov kohouty
    03 - Kohouty pro vrtac kladiva
    04 - Kulov kohouty - z poniklovan mosazi
    05 - Trojcestn kulov kohouty
    06 - estihrann kulov kohouty
    07 - Kulov kohouty - proveden pro americk trh
    08 - Kuelkov kohouty - standardn proveden
04 - Bajonetov spojky
    01 - Bajonetov spojky SKG - standardn proveden DIN 3489
    02 - Rozdvojky, tsnc krouky
    03 - Bajonetov spojky SKG-DR oton proveden dle DIN 3489
    04 - Bajonetov spojky SSG se roub. dotahovnm dle DIN 323
    05 - Bajonetov spojky SKM s mosaznm tsnnm
    06 - Bajonetov spojky SKSS s otvory pro pojistn zvlaky
    07 - Bajonetov spojky SSGL s levm uzavrnm a barevn lak
    08 - Bajonetov spojky ACK z vytvrzen oceli
    09 - Bajonetov spojky EKT dle DIN 3489/DIN 3238 z nerezov
    10 - Bajonetov spojky MKS z lisovan mosazi MS 58
    11 - Bajonetov spojky SKA amer.prov. s otvory pro zvlaky
05 - Hadicov ntrubky, matice, rouben
    01 - Kompletn rouben DIN 8537 / 20 033
    02 - Pevlen matice a ntrubky DIN 8537 / 20 033
    03 - Spojovac rouben
    04 - rouben pro hork dehet
    05 - rouben s trnem na hadici
    06 - Spojovac trubky
06 - Hadicov svorky, spony, objmky
    01 - Hadicov svorky US
    03 - nekov hadicov spony
    04 - Hadicov spony Robust
    05 - Lisovac objmky LPH nzkotlak proveden
    06 - Run pkov lis - pro lisovac objmky
    07 - Run pkov lis SPR 500
    02 - Hadicov svorky
07 - Spojky pro betonov smsi, tryskac zazen
    01 - Spojky - pro betonov a maltov smsi
    04 - Nhradn dly pro spojky na betonov smsi
    02 - Vsuvky pro betonov smsi
    03 - Spojky pro betonov hadice
    05 - Spojky pro tryskac zazen - litinov proveden
    06 - Spojky pro tryskac zazen - nylonov proveden
08 - Prmyslov spojky Kamlok
    06 - Zvitov ntrubky dle DIN EN 14 420-5
    09 - Hadicov svorky dle VG 85 328
    07 - Ntrubky s vnj. zvitem dle DIN EN 14 420-5 z mosazi M
    08 - rouben na pru dle DIN EN 14 423
    01 - Spojky KAMLOK z nerez. oceli 1.4401
    02 - Vsuvky KAMLOK z nerez. oceli 1.4401
    05 - Nhradn dly pro spojky KAMLOK
    03 - Spojky KAMLOK z mosazi
    04 - Vsuvky KAMLOK z mosazi
10 - GEKA spojky
    01 - Originln bajonet. spojky GEKA Plus z mosazi
    02 - Oton bajonetov spojky GEKA z mosazi
    03- Originln bajonetov spojky GEKA plus z chromov oceli
    04 - Bajonetov spojky GEKA Xplus
    05 - rouben se svrnou objmkou z mosazi
    06 - Originln stkac trysky GEKA z mosazi
    07 - Nhradn tsnn pro spojky GEKA
    08 - rouben a tvarovky
    09 - Zptn ventily
11 - Plastiksk rychlospojky a rouben
    08 - rouben a kombinan dly - mosaz 2.0401
    01 - Rychlospojky ESHM mosaz 2.0401 DN 6
         Rychlospojky s trnem ESHM DN 6 - vsuvky 9 mm - mosaz 2.0401
         Rychlospojky se zvitem ESHM DN 6 - vsuvky 9 mm - mosaz 2.0
        Rychlospojky ESHM DN 6 - vsuvky - vsuvky 9 mm - mosaz 2.0401
    02 - Rychlospojky ESHME nerez.ocel 1.430 DN 6
        Rychlospojky s trnem ESHME DN 6-vsuvky 9 mm-nerez 1.4305
         Rychlospojky vsuvky ESHME DN 6-vsuvky 9 mm-nerez 1.4305
         Rychlospojky se zvitem ESHME DN 6 - vsuvky 9 mm - nerez.oc
    03 - Rychlospojky ESH mosaz 2.0401 DN 9
         Rychlospojky s trnem ESH DN 9 - vsuvky 13 mm-mosaz 2.0401
         Rychlospojky se zvitem ESH DN 9 -vsuvky 13 mm-mosaz 2.040
        Rychlospojky vsuvky ESH DN 9 - vsuvky 13 mm - mosaz 2.0401
    04 - Rychlospojky ESHE nerez.ocel 1.4305 DN 9
         Rychlospojky s trnem ESHE DN 9 - vsuvky 13 mm - nerez 1.430
         Rychlospojky vsuvky ESHE DN 9 - vsuvky 13 mm - nerez 1.4305
        Rychlospojky se zvitem ESHE DN 9 - vsuvky 13 mm - nerez 1.4
    05 - Rychlospojky ESHG mosaz 2.0401 DN 13
         Rychlospojky s trnem ESHG DN 13 - vsuvky 19 mm-mosaz 2.0401
        Rychlospojky se zvitem ESHG DN 13-vsuvky 19 mm-mosaz 2.0401
        Rychlospojky vsuvky ESHG DN 13 - vsuvky 19 mm- mosaz 2.0401
    06 - Rychlospojky ESDM mosaz 2.401 DN 6
        Rychlospojky s trnem ESDM DN 6 - vsuvky 9.4mm - mosaz 2.0401
         Rychlospojky se zvitem ESDM DN 6 - vsuvky 9.4mm - mosaz 2.
         Rychlospojky vsuvky ESDM DN 6 - vsuvky 9.4mm - mosaz 2.0401
    07 - Rychlospojky ESD mosaz 2.0401 DN 9
        Rychlospojky s trnem ESD DN 9 - vsuvky 13,5 mm,mosaz 2.0401
        Rychlospojky se zvitem ESD DN 9 - vsuvky 13,5 mm,mosaz 2.04
        Rychlospojky vsuvky ESD DN 9 - vsuvky 13,5 mm,mosaz 2.0401
12 - Rychlospojky a rouben
    01 - Rychlospojky MICRO DN 2.7
    12 - Rozdvojky a roztrojky
    08 - Rychlospojky INDUSTRY DN 7.8 z ponikovan mosazi
    09 - Rychlospojky ESPN bezpenostn proveden DN 7.4
    05 - Rychlospojky ARO DN 5.5
    07 - Rychlospojky NITTO DN 7.5 pro asijsk trh
    04 - Rychlospojky FKO a F1K - DN 5, DN 8 z oceli
    10 - Rychlospojky INDUSTRY DN 10 z poniklovan mosazi
    11 - Rychlospojky ESG vysokoprtokov proveden
    02 - Rychlospojky MINI DN 5
        Rychlospojky MINI DN 5 - jednostrann uzavrateln
        Rychlospojky MINI DN 5 - vsuvky jednostrann uzavrateln
        Rychlospojky MINI DN 5 - oboustrann uzavrateln
        Rychlospojky MINI DN 5 - vsuvky oboustrann uzavrateln
         Rychlospojky MINI DN 5 s barevnm a tvarovm rozlienm
    03 - Rychlospojky ESA DN 5 pro americk trh
    06 - Rychlospojky STANDARD DN 7.2
         Rychlospojky STANDARD DN 7,2 - jednostrann uzavrateln
        Rychlospojky STANDARD DN 7,2 - vsuvky jednostrann uzav.
         Rychlospojky STANDARD DN 7.2 - oboustrann uzavrateln
        Rychlospojky STANDARD DN 7.2 - voln prchoz
        Rychlospojky STANDARD DN 7.2 se zajiovac objmkou
13 - Ofukovac pistole, kohouty a trysky
    Ofukovac pistole APND z kovanho hlinku
    Multifunkn trysky pro ofukovac pistole
    Ofukovac pistole APN z kovanho hlinku
    Ofukovac pistole APK z plastu
    Ofukovac kohouty z kovanho hlinku a mosaz
14 - Hadice a koncovky
    Sady spirlovch hadic
    Spirlov hadice MODY-DUO z rovnmi konci na obou stranch
    Antistatick spirlov hadice z polyuretanu
    Koncovky pro spirlov hadice MODY - oton, pevn
    Koncovky pro spirlov hadice MODY - s rychlospojkou
    Plastov hadiky
    Spirlov hadice
        Spirlov hadice MODY z PU
        Spirlov hadice FLAMEX - odoln jiskrm a hork vod
        Spirlov hadice polyamid PA11
        Spirlov hadice polyuretan PU s rovnmi konci
    Klet na hadiky
    MPVC hadice pro veobecn pouit
    Tlakov hadice na vodu a vzduch
    Hadice pro horkou vodu a chladc kapaliny
    Hadice pro horkou vodu a pru
    Hadice na sypk ltky a betonov smsi
15 - Pneumatick rouben
    Pneumatick rouben z mosazi - robustn
    Pneumatick rouben z mosazi - poniklovan
09 - SNOWMASTER vysokotlak pkov spojky
16 - Spojky pro automatizaci
    Plastov proveden
    Celokovov proveden
17 - Zasnovac hadice
Registrace Obchodn podmnky O ns Kontakt
Zkaznk: nepihlen (pihlsit se)